Domowe leczenie respiratorem

Kto może być objęty opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie?

Pacjent który nie wymaga dalszej  hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii lub pobytu w zakładzie udzielającym całodobowych świadczeń ale z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej, mającej charakter stały i nieusuwalny w przewidywalnym terminie, wymaga stosowania ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora oraz stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Wentylacja może być prowadzona metodą inwazyjną przez rurkę tracheostomijną, bądź nieinwazyjną przez różnorodne maski.

Przykłady jednostek chorobowych w których stosowana jest wentylacja mechaniczna respiratorem

Choroby nerwowo-mięśniowe:
– stwardnienie zanikowe boczne – SLA,
– rdzeniowy zanik mięśni – SMA,
– dystrofie mięśniowe,
– miopatie
Choroby płuc i oskrzeli:
– przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,
– zwłóknienie płuc,
– pylica,
– sarkoidoza
Choroby i stany po urazie kręgosłupa szczególnie w odcinku szyjnym
Deformacje klatki piersiowej
Choroby metaboliczne:
– mukowiscydoza,
– choroba Pompego
Zespół hipowentylacji otyłych

Co wchodzi w zakres opieki?

 • Przeszkolenie rodziny/opiekunów w zakresie zasad opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych w tym obsługi sprzętu i udzielania pierwszej pomocy.
 • Kompleksowa opieka medyczna obejmująca m.in.: regularne wizyty członków personelu medycznego (lekarz / pielęgniarka / fizjoterapeuta: zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia).
 • Stworzenie poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie stałego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym.
 • Zapewnienie sprzętu medycznego takiego jak: respirator, ssak (w zależności od potrzeb pacjenta), pulsoksymetr, koncentrator tlenu (w zależności od potrzeb pacjenta) niezbędny sprzęt jednorazowy w tym do pielęgnacji tracheostomii, maski do wentylacji nieinwazyjnej, worek AMBU do awaryjnej wentylacji ręcznej. Dostawy realizowane są bezpośrednio do domu pacjenta.
 • Obsługa serwisowa sprzętu.

Kryteria kwalifikacji do opieki

 • Ukończenie i udokumentowanie leczenia przyczynowego.
 • Wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, uzasadniających rozpoznanie i potwierdzających niemożność stosowania innej terapii niż ciągła lub okresowa wentylacja mechaniczna.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków domowych i przeszkolenie rodziny (opiekunów), w zakresie pielęgnacji, obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii zapewnione było bezpieczeństwo pacjenta.
 • Nieobjęcie udzielaniem świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej lub realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej.
 • Nieobjęcie udzielaniem świadczeń w zakresie leczenia obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej.
 • Świadczenie może być realizowane jednocześnie ze świadczeniami żywienia dojelitowego lub pozajelitowego w warunkach domowych.

Wymagane dokumenty

 • Skierowanie do Zespołu Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego.
 • Wyniki badań pacjenta.
 • Kwalifikacja do objęcia opieką w warunkach domowych:
  a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii,
  b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalistę chorób płuc.
 • Świadoma zgoda pacjenta (opiekuna prawnego) na ten typ leczenia.
 • Ostatecznej kwalifikacji dokonuje lekarz Koordynator Zespołu Wentylacji Domowej.

Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych dla pacjentów ubezpieczonych jest w całości refundowana przez NFZ. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z opieką personelu, udostepnieniem sprzętu, jego naprawami i serwisowaniem. Otrzymywany sprzęt jednorazowy jest również w pełni refundowany.